Display # 
Title Hits
Luật giáo dục đại học năm 2012 2415
Thông tư ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 2705
Số: 18/2013/TT-BGDĐT Thông tư ban hành chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp 2802
Số: 462/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 2890
Dự thảo quy định về lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên 2686
TT527/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học 2741
462/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 2898
Quyết định số 72/2007/QĐ-BGDĐT ngày 30/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng 2912
Quyết định số 03/2008/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học 2850
Quyết định số 29/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chu kỳ và quy trình kiểm định chất lượng chương trình giáo dục của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 2483

Page 1 of 3

Khóa bồi dưỡng